Reklamační řád spolu s návodem k použití a informacemi o údržbě

REKLAMAČNÍ ŘÁD pro prodej brýlí a jejich jednotlivých komponent v rámci e-shopu společnosti GrandVision CZ s.r.o., spolu s NÁVODEM K POUŽITÍ a INFORMACEMI O ÚDRŽBĚ takto zakoupeného zboží, platné od 1.června 2022

 

Společnost:

GrandVision CZ s.r.o.

IČ: 251 27 993

sídlem: Lomnického 1742/2a, Nusle, PSČ: 140 00 Praha 4

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 52029

(dále také jako „GrandVision“)

 

vydává níže uvedený reklamační řád a návod k použití spolu s informacemi o údržbě, vše týkající se zakoupeného zboží v podobě brýlí případně jejich jednotlivých komponent v rámci e-shopu. Níže uvedený reklamační řád a návod k použití spolu s informacemi o údržbě pak tvoří přílohy k samotné kupní smlouvě, a to tedy jakožto její nedílnou součást.

 

A)    reklamační řád

 

1.     Základní ustanovení

Tento reklamační řád je vydán v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „občanský zákoník“), a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a obsahuje informace o podmínkách, rozsahu a způsobu uplatnění práv kupujícího z vadného plnění, konkrétně právo na dodání nového výrobku bez vad nebo dodání výměny součásti, právo na bezplatné odstranění vady opravou věci, právo na slevu z kupní ceny, případně právo na odstoupení od smlouvy (v souvislosti s vadným plněním), a v případě, byla-li na prodávané věci, na její jednotlivé součásti, na obalu prodávané věci, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě nebo v záručním listu, uvedena v souladu s právními předpisy doba, po kterou lze věc použít, má kupující právo na bezplatné odstranění vady výrobku ve smyslu záruky za jakost, a to zakoupené u společnosti GrandVision, provozující síť optik s označením „GrandOptical“. Ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku se takovouto zárukou za jakost společnost GrandVison tedy zavazuje, že koupená věc bude po danou určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.


2.     Práva z vadného plnění / záruky za jakost

Společnost GrandVision odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím ve smyslu ustanovení § 2165 odst. 1 občanského zákoníku. Byla-li na prodávané věci, na její jednotlivé součásti, na obalu prodávané věci, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě nebo v záručním listu, uvedena v souladu s právními předpisy doba, po kterou lze věc použít, prodávající také odpovídá za to, že výrobek bude po tuto dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti ve smyslu ustanovení § 2165 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. občanského zákoníku. Ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku se takovouto zárukou za jakost společnost GrandVison tedy zavazuje, že koupená věc bude po danou určitou dobu způsobilá k použití právě pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 


Požádá-li o to kupující, potvrdí mu společnost GrandVison v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v případě vadného plnění. Společnost GrandVision má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce zakoupené věci. Platí, že společnost GrandVision v takovém potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění totožnosti společnosti GrandVision. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. 


Je-li to potřebné, vysvětlí opětovně společnost GrandVison v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. Další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena, což společnost GrandVision v potvrzení také uvede a zopakuje. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.


Společnost GrandVison odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména společnost GrandVision odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc převzal: 

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.


Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.


Neodstoupí-li kupující od smlouvy s ohledem na práva z vadného plnění nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad či na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost GrandVision nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, nezjedná-li nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.


Má-li věc vadu, z níž je společnost GrandVison zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.


Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

 •        věc byla používána v rozporu s návodem na údržbu nebo ošetřování, včetně poškození věci v důsledku zanedbání údržby a ošetřování věci nebo nedodržení zásad účelovosti výrobku,
 •          věc je mechanicky poškozena (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku),
 •         věc byla používána k jinému než stanovenému účelu,
 •         došlo k opotřebení věci v důsledku nevhodného výběru a použití.

 Dále se odpovědnost společnosti GrandVision v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

 • u věci prodávané za nižší cenu s ohledem na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • má-li uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním věci,
 • u případně použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,

vyplývá-li to z povahy věci.


Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností, živelní pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, tedy nikoli vadným plněním ze strany společnosti GrandVision.


Po uplynutí zákonné záruční doby práva kupujícího z odpovědnosti za vady zanikají.


3.     Způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady / záruky za jakost

Reklamace v podobě vytknutí vady a následné uplatnění práva z odpovědnosti za vady či záruky za jakost se provádí u společnosti GrandVision, a to písemnou formou na adrese GrandVision CZ s.r.o., Pankrác PRIME Office Building, Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha 4, v níž je takové přijetí reklamace možné s ohledem na technické možnosti GrandVision. Kupující může vytknout vadu a uplatnit právo z odpovědnosti za vady či záruky za jakost na dané adrese buď osobně nebo v podobě zaslání takto reklamovaného zboží spolu se samotným projevem vůle na danou adresu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.


Není-li zde dále uvedeno jinak, platí, že pověřený pracovník společnosti GrandVision rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů ode dne řádného uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně následného odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se společnost GrandVision se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy, se kterým jsou spojena práva kupujícího dle ustanovení § 2106 občanského zákoníku.


Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost GrandVision vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění o zamítnutí reklamace.


Dojde-li v rámci vyřízení reklamace k výměně reklamované věci za jinou, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.


Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady či záruky za jakost předloží kupující doklad o nákupu zboží, případně jiný daňový doklad, zúčtovací fakturu nebo jiný obdobný doklad prokazující zakoupení reklamovaného zboží u společnosti GrandVison.


Reklamace vady věci bude společností GrandVision uznána pouze v případě, bude-li se jednat o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění (v souladu s výše uvedenými podmínkami), uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí věci nebo přednostně ve smluvně poskytnuté záruční době v podobě záruky za jakost dle ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku odpovídající době, která byla na výrobku, na jeho obalu, v záručním listu, v návodu připojenému k výrobku nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena a po kterou lze výrobek používat. Nebudou-li splněny podmínky pro uznání reklamace vady věci, nebude reklamace uznána jako oprávněná.


Společnost GrandVision informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má reklamovaný výrobek vyzvednout. Nebude-li z jakéhokoli důvodu na straně GrandVision či kupujícího doručena kupujícímu informace o vyřízení reklamace ve výše uvedené lhůtě k vyřízení reklamace, je kupující povinen vyzvednout si reklamované zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena, nebyla-li dohodnuta lhůta delší. Nevyzvedne-li si kupující zboží ani po uplynutí 6 měsíců ode dne výše uvedené lhůty k vyřízení reklamace, je společnost GrandVision oprávněna k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu ustanovení § 2428 občanského zákoníku, na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.


V případě vzniku spotřebitelského sporu mezi společností GrandVision a Vámi, jakožto spotřebiteli, tj. sporu z kupní smlouvy, jste v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, oprávněni podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v daném případě Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, PSČ: 110 00 Praha 1, Česká republika, web: www.coi.cz.


 

B)    návod k použití a informace o údržbě


Návod k použití

 • Při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž budou dioptrické brýle, sluneční brýle nebo brýlové čočky používány.
 •           Dioptrické brýle, brýle s brýlovými čočkami nebo sluneční brýle vždy uchovávejte v ochranném pouzdru.
 •         S dioptrickými brýlemi nebo slunečními brýlemi manipulujte při nasazování a/nebo snímání z obličeje vždy oběma rukama, v opačném případě hrozí poškození obrub brýlí.
 •      Dioptrické brýle, brýle s brýlovými čočkami nebo sluneční brýle nejsou uzpůsobeny k nošení ve vlasech nebo podobným nevhodným způsobem; případné deformace a poškození výrobku způsobené výše uvedeným nevhodným použitím brýlí nelze považovat za vady výrobku.

Dioptrické brýle:

 •         Brýle jsou určeny pro vkládání dioptrických čoček na korekci zraku a splňují požadavky normy ČSN EN ISO 12870.
 •         Brýle jsou určeny pro běžné nošení, kdy se nepředpokládá, že budou vystaveny nadměrné zátěži.
 •         Při jejich používání je třeba dodržovat předepsané zásady údržby a ošetřování a používat je pouze ke stanovenému účelu.

 Sluneční brýle:

 • Brýle jsou prostředkem osobní ochrany očí pro běžné použití a splňují požadavky normy ČSN EN 1836-1998.
 •           Brýle zajišťují stoprocentní ochrana před UV-A a UV-B zářením. Kategorie UV filtru je uvedena na čočkách.
 •           Brýle byly vyrobeny tak, aby redukovaly oslnění denním světlem při běžném používání a při řízení vozidel.
 •          Obruby a čočky jsou určeny pro běžné nošení, kdy se nepředpokládá, že budou vystaveny nadměrné zátěži.
 •          Brýle nepoužívejte pro přímé pozorování slunce či uměle vyrobených zdrojů UV záření.
 •       Sluneční brýle rovněž nejsou vhodné pro jízdu za snížené viditelnosti, za soumraku nebo v noci. Při jejich používání je třeba dodržovat předepsané zásady údržby a ošetřování a používat je pouze ke stanovenému účelu.

 Brýlové čočky:

 •        Brýlové čočky jsou zdravotnickým prostředkem určeným pro opakované použití za stanovených hygienických podmínek a splňují požadavky norem: ČSN EN ISO 8980-1/1997, ČSN EN ISO 8980-2/1997, Pr EN ISO 8980-3/1997.
 •           Při jejich používání je třeba dodržovat předepsané zásady údržby a ošetřování a používat je pouze ke stanovenému účelu.

 

Informace o údržbě

 

Dioptrické / sluneční brýle:

 •        Brýle (sluneční i dioptrické) doporučujeme čistit vodou nebo neutrálním mýdlem bez abrazivních prostředků, přitom nepoužívejte znečištěné a drsné tkaniny, které by mohly poškodit UV filtr.
 •        Brýle (sluneční i dioptrické) uchovávejte ve vhodném pouzdru, tím zajistíte prodloužení jejich životnosti. Budete-li potřebovat opravu nebo údržbu v důsledku běžného nošení brýlí, obraťte se, prosím, na specializované prodejny oční optiky, vyvarujte se neodborných úprav dioptrických obrub.
 •          Vždy požadujte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
 •          Brýle nevystavujte působení tepla nad 40 stupňů Celsia nebo tepelným šokům (např. v uzavřeném nevětraném prostoru, jako je automobil, sauna atd.).
 •        Brýle nevystavujte působení chemických látek, může tak dojít k rozleptání obrub či brýlových čoček. Jedná se zejména o působení laků a barev na vlasy a o práci s chemikáliemi při použití brýlí bez užití jiných vhodných ochranných pomůcek.

 

Brýlové čočky:

 •        Brýlové čočky pravidelně čistěte pouze pod tekoucí vlažnou vodou, pomocí roztoků určených k čištění brýlových čoček nebo pomocí speciálních utěrek z mikrovlákna.
 •          V žádném případě nepoužívejte pro čištění brýlových čoček drsné tkaniny nebo papírové kapesníky.
 •          Nikdy nepokládejte brýle se zabroušenými brýlovými čočkami tak, aby ležely na brýlových čočkách.
 •          Brýle se zabroušenými brýlovými čočkami odkládejte zásadně do stabilního a velikostí odpovídajícího brýlového pouzdra.


Garance 100% spokojenosti

Nejdůležitější je pro nás spokojenost našich zákazníků.
Profesionální služby, na které je spolehnutí.

 • 90denní garance měření zraku
 • Doživotní servis
 • Garance 100% spokojenosti s multifokálními brýlemi
Podrobnosti Podrobnosti

[ErrorDialogTitle]

asdfasdfasd

Úspěch

Produkt byl úspěšně přidán do vašeho nákupního košíku