Letni Camp Letni Camp

Získáte teoretické i praktické dovednosti pro práci optometristy od zkušených školitelů GrandOptical. Naučíme vás měřit zrak, aplikovat kontaktní čočky i brousit brýlové čočky. Dozvíte se, jak zjišťovat anamnézu a doporučit správné řešení pro individuální potřeby klienta i o nových přístupech a technologiích pro budoucnost optiky a optometrie.

Vše bude probíhat v malých skupinkách s důrazem na praktické zkušenosti každého studenta.

Pomáháme optometristům rozvíjet jejich poslání.

Program vzdělávací akce

Termín konání: 24. – 27. 6. 2024
Místo konání: Praha, školící centrum OC Zličín
Pořadatel: obchodní společnost GrandVision CZ s.r.o., se sídlem Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha 4
Nusle, IČO: 251 27993, zapsaná v OR u MS v Praze, spis. zn. C 52029.

PONDĚLÍ (9:00 – 16:00)

 • Uvítání, prezence
 • Představení firmy a programu
 • Metodika měření
 • Optometrie a legislativa
 • Nemoci a léky - ovlivnění refrakce
 • Teleoptometrie
 • Představení platformy Leonardo

ÚTERÝ (9:00 – 16:30)

 • Kontaktní čočky
 • Praktická refrakce – myop, hypermetrop
 • Praktická refrakce – presbyop
 • PÁRTY :-)

STŘEDA (9:00 – 16:00)

 • MKH – teoricky i prakticky

ČTVRTEK (9:00 – 15:30)

 • Reklamace v oční optice
 • Praktická refrakce – opakování
 • Dotazy a hodnocení kurzu
 • Zakončení, rozloučení

Přihlašující údaje účastníka

Je to vaše první návštěva? Vytvořte si vlastní účet a užívejte si GrandOptical výhody.

Datum narození*

(Požadavek na ubytování mohou vznést pouze ti účastníci, jejichž faktické bydliště se nachází mimo území hlavního města Prahy a každodenní dojíždění na místo konání akce by pro něj bylo časově neúměrně náročné).

Účastník, který vznesl požadavek na ubytování, se odesláním této přihlášky zavazuje, že v případě zrušení své účasti na kempu či požadavku na ubytování po datu 11.6.2024 nebo v případě nenastoupení na kemp, anebo v případě předčasného ukončení účasti na kempu, uhradí pořadateli veškeré náklady, které pořadateli v souvislosti s ubytování tohoto účastníka vznikly, pokud se pořadateli nepodaří zajistit za něj náhradníka.

Všeobecné podmínky k přihlášce na vzdělávací akci „Letní kemp optometrie“

 1. Vyplněním a odesláním přihlášky se zájemce o účast závazně přihlašuje na vzdělávací akci „Letní kemp optometrie“ (dále jen „kemp“).
 2. Příjem přihlášky bude zájemci potvrzen pořadatelem na jeho emailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 3. Účastníkem kempu může být pouze osoba starší 18 let, která je studentem akreditovaného zdravotnického studijního oboru pro přípravu optometristů na území České republiky nebo která již odbornou způsobilost k výkonu povolání optometristy získala. Účast jiných osob není možná. Výše uvedenou skutečnost je účastník povinen pořadateli doložit první den konání akce, a to buď potvrzením o studiu, anebo osvědčením o ukončení studia (diplom, certifikát).
 4. Program kempu je exkluzivní a může se jej zúčastnit maximálně 8 účastníků.
 5. Zájemci o účast budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Zájemci, kteří z kapacitních důvodů nebudou na kemp zařazeni, budou o této skutečnosti informováni emailem. Podrobnější informace týkající se průběhu kempu obdrží účastníci na emailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů přede dnem konání.
 6. Zájemce je povinen uvést v přihlášce pouze úplné a pravdivé údaje.
 7. Účastník kempu je po celou dobu povinen dodržovat veškeré předpisy, se kterými bude pořadatelem seznámen, a dále pokyny instruktorů pořadatele, především pak předpisy a pokyny týkající se organizačního zabezpečení a průběhu kempu, jakož i pokyny týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. Účastník je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by mohl ohrozit zdraví své, ostatních účastníků či instruktorů pořadatele, příp. třetích osob. Účastník je dále povinen zdržet se veškerého jednání, kterým by mohl poškodit majetek pořadatele či ostatních účastníků kempu. Účastník odpovídá za případnou škodu, kterou způsobí pořadateli nebo některému z ostatních účastníků kempu v průběhu kempu nebo v přímé souvislosti s ním.
 8. V případě závažného porušení předpisů či pokynů pořadatele účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit bez dalšího takovéhoto účastníka z účasti na kempu.
 9. Cenové podmínky a způsob úhrady kempu. Vzdělávací program je poskytován pořadatelem zdarma (účastnický poplatek se neplatí). Účastníci si však sami zajišťují a hradí dopravu a stravování. V případě, že účastník má bydliště mimo území hlavního města Prahy a každodenní dojíždění na místo konání kempu by pro něj bylo časově neúměrně náročné, může v přihlášce požádat o ubytování. Bude-li účastník splňovat stanovené podmínky, bude mu ubytování zajištěno a hrazeno pořadatelem.
 10. Přihláška je závazná. Zrušení účasti lze provést pouze písemně na níže uvedenou emailovou adresu kontaktní osoby pořadatele, a to nejméně 7 kalendářních dnů předem a ze závažných důvodů.
 11. Účastník, který v přihlášce požádal o ubytování, může svou účast na kempu či svůj požadavek na ubytování zrušit pouze písemně na níže uvedenou emailovou adresu kontaktní osoby pořadatele, a to nejpozději do 11.6.2024. V případě zrušení své účasti na kempu či požadavku na ubytování po datu do 11.6.2024 nebo v případě nenastoupení na kemp, anebo v případě předčasného ukončení účasti na kempu, je tento účastník, a to bez ohledu na důvod, pro který se tak stalo, povinen uhradit pořadateli veškeré náklady, které pořadateli v souvislosti s ubytováním tohoto účastníka vznikly, ledaže se pořadateli podaří zajistit za něj náhradníka.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termín a místo konání kempu nebo kemp úplně zrušit. Pořadatel je též oprávněn měnit a upravovat obsah programu kempu. Pořadatel nenese vůči účastníkům žádnou odpovědnost v důsledku změny programu či podmínek konání kempu.
 13. Přijetím všeobecných podmínek účastník stvrzuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je tímto dodržovat.